Algemeen 1.1.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

– Flamemus, Hondseind 6. 4641HN Ossendrecht.

 KvK 73357502,

 Www.Flamemus.nl

 info@flamemus.nl;

de gebruiker van de algemene voorwaarden, verder te noemen verkoper.

– Consument: de wederpartij in een overeenkomst.

 – Overeenkomst: de overeenkomst tot koop en verkoop, met betrekking tot een door verkoper aangeboden product, die wordt gesloten door verkoper en consument.

 – Product: een door verkoper aangeboden zaak.

 – Online-shop: de webwinkel die is verbonden aan het domein www.Flamemus.nl.

– Schriftelijk: lees per brief of e-mail.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties.

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

1.4. Orders, onverschillig door wie en op welke wijze aangenomen, zijn voor verkoper slechts bindend, indien en voor zover schriftelijk door verkoper bevestigt (zie art. 2.4 van de algemene voorwaarden)

1.5. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

Artikel 2.

Prijzen, orders, offertes en overeenkomsten

2.1. Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht geldende prijzen en bestaande omstandigheden.

2.2. Al onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting. Alle prijzen in de webshop zijn uitgedrukt in Euro’s (EUR).

2.3. Voor orders worden verzendkosten in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.

2.4. De overeenkomst tussen verkoper en consument komt tot stand op het moment dat consument de bestelling heeft geplaatst in de online shop van verkoper middels het volledig en correct invullen van het daarvoor bestemde bestelformulier en de daarop volgende ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

2.5. Nadat verkoper een order van consument heeft ontvangen, zal consument meteen schriftelijk (via email) een ontvangstbevestiging met de kosten van het/de bestelde product(en), verzendkosten en eventuele rembourskosten (totaal kosten) krijgen.

2.5.1. De factuur volgt na de bestelling van het/de bestelde product(en).

2.5.2. Indien niet alle producten geleverd kunnen worden, zal consument schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld worden.

2.6. Alle opgaven van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn door verkoper met zorg gedaan, echter zijn druk en/of zetfouten voorbehouden.

Artikel 3.

Betaling 3.1.

Betaling vindt plaats door middel van iDeal,  direct na het plaatsen van de bestelling.

3.2. Indien betaling uitblijft wordt de bestelling geannuleerd. Verkoper is dan niet tot verdere leveringen verplicht.

Artikel 4.

Persoonsgegevens consument

4.1. Verkoper zal de persoonsgegevens van consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van verkoper beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is door verkoper het kunnen nakomen van de overeenkomst die met consument is aangegaan, evenals het kunnen doen van aan consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. Gegevens van consument zullen niet aan derden worden verstrekt.

4.2. De persoonsgegevens die door verkoper verwerkt worden, zijn alle gegevens die consument invult op het bestelformulier in de online-shop van verkoper.

4.3. Indien consument geen prijs stelt op het door verkoper doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of nieuws, kan consument dit schriftelijk aan verkoper laten weten. Consument zal dan geen mailing of andere vormen van nieuws en reclame ontvangen.

Artikel 5.

Eigendomsvoorbehoud en risico

5.1. Verkoper blijft eigenaar van het/de bestelde product(en) tot het moment dat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.

5.2. Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud worden onze leveringen, komende van één order, als één geheel beschouwd. Daarom verblijft de eigendom van alle producten aan ons tot het tijdstip waarop alle door ons geleverde producten door de consument volledig zijn betaald.

Artikel 6.

Verzending en leveringen

6.1. Verkoper bepaalt de wijze van verzending, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2. De consument is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Uitzondering hierop is art. 2.1 van deze algemene voorwaarden.

6.3. Indien verkoper gegevens behoeft van consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze gegevens aan verkoper beschikbaar heeft gesteld.

6.4. Verzending zal via DHL geschieden, verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen van deze vervoerder.

6.5. Verkoper heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren. Indien dit is overeengekomen, kan verkoper de uitvoering hiervan opschorten tot dat consument de resultaten van het daaraan voorafgaande gedeelte schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.6. Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 7 (zeven) werkdagen overschrijden, tenzij anders is aangegeven op de factuur of als er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van termijn dient consument verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Consument heeft het recht om van de aankoop af te zien.

6.7. Ontvangst van de producten en betaling daarvan mag wegens overschrijding van een leveringstermijn nimmer worden geweigerd.

6.8 Verkoper wordt geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan, door verzending van de goederen naar de door de consument opgegeven plaats van bestemming. Consument wordt geacht de juiste adresgegevens door te geven. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn is het risico voor de consument.

Artikel 7.

Bedenktijd/Herroepingsrecht

7.1 Flamemus neemt geen sieraden en accessoires retour. Dat doen wij wegens hygiëne. Mocht U sieraden en accessoires toch willen retourneren dan kunt U altijd even contact met ons opnemen. info@flamemus.nl.

7.2 Mocht u een kledingstuk bij Flamemus hebben aangeschaft, dan heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaven van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument. Mocht het kleding stuk op het moment van aankoop in de sale zijn, dan mag deze niet geretourneerd worden.

7.2.1   Tijdens de bedenktijd gaan wij er vanuit dat de consument zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8.

Overmacht

8.1. Ingeval van overmacht is verkoper gerechtigd de levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat verkoper tot betaling van kosten en/of schade gehouden is voor de duur van de overmacht toestand.

8.2. Indien de overmacht langer dan 1 (een) maand duurt, heeft consument het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt.

8.3. Verkoper zal consument, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk van een (dreigende)overmacht op de hoogte stellen.

8.4. Als overmacht wordt onder meer beschouwd, oorlog, onlusten, mobilisatie, oproer, epidemieën, overstromingen, brand, werkstakingen, storingen bij Flamemus of bij leveranciers, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden en/ of arbeidskrachten, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijzigingen in de koersen en onvoorziene omstandigheden in de ruimste zin des woord.

Artikel 9.

Reclames

9.1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen te onderzoeken op de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product.

9.2. Eventuele zichtbare tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen na levering aan verkoper kenbaar gemaakt te worden via info@flamemus.nl. Aangemelde retourzendingen dienen binnen deze termijn na ontvangst aan verkoper retour gezonden te worden. Retourzendingen van goederen na deze termijn zullen niet door verkoper geaccepteerd worden.

9.3. Verkoper garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de normale eisen en normen welke aan deze producten worden gesteld. Verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging/vernieling tijdens de verzending.

9.4. Geaccepteerde reclames worden door verkoper slechts aanvaard onder voorbehoud dat de eventuele hieruit resulterende retourzending met opgave van tekortkoming, in originele verpakking en met originele factuur en/of bestelling gegevens worden teruggezonden.

9.5. Retourzendingen of ruilingen worden niet aanvaard dan nadat verkoper dat schriftelijk heeft toegestaan. Geschiedt dit zonder toestemming van verkoper, worden alle daaraan verbonden kosten voor rekening gebracht van de consument, in ieder geval is verkoper gerechtigd de goederen voor rekening van de consument op te slaan. Door verkoper niet aanvaarde retourzendingen ontheffen consument nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

9.6. Door verkoper geaccepteerde retourgoederen zullen na ontvangst zo spoedig mogelijk worden vervangen of gecrediteerd.

Artikel 10.

Garanties.

10.1 Als het gekochte product gebreken vertoont, kan consument de/het product(en) retourneren tegen restitutie van het aankoopbedrag. Er wordt 30 dagen garantie gegeven op onze producten. 

Artikel 11.

Geschillen